Quy chế niêm yết và công bố thông tin đối với chứng quyền có đảm bảo: Giá chào bán, Tỷ lệ chuyển đổi, Qui trình niêm yết, Giá thanh toán

Giá chào bán tối thiểu là 1.000 đồng

Tỷ lệ chuyển đổi phải là 1:1 hoặc là n:1 với n là bội số của 1

Giá thanh toán chứng quyền là bình quân giá đóng cửa của chứng khoán cơ sở trong 5 ngày giao dịch liền trước, không bao gồm ngày đáo hạn

Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) vừa công bố quy chế niêm yết và công bố thông tin đối với chứng quyền có đảm bảo. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký 2/3.

Quy chế này quy định về việc đăng ký niêm yết và công bố thông tin đối với chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant – CW) niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch của thị trường và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Điều kiện niêm yết lần đầu là chứng quyền đã được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán với thông tin đáp ứng các tiêu chí gồm giá chào bán tối thiểu là 1.000 đồng, tỷ lệ chuyển đổi phải là 1:1 hoặc là n:1 với n là bội số của 1, có hồ sơ đăng ký niêm yết chứng quyền đầy đủ và hợp lệ.

Quy trình đăng ký niêm yết lần đầu là trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành phân phối và trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo từ VSD về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký lưu ký chứng quyền cho tổ chức phát hành và hồ sơ đăng ký niêm yết đã đầy đủ, hợp lệ.

Các trường hợp thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền bao gồm thay đổi tăng khi có đợt chào bán bổ sung đối với chứng quyền đã phát hành và thay đổi giảm khi hủy niêm yết một phần chứng quyền.

Sau thời hạn 3 tháng kể từ ngày chào bán, số lượng chứng quyền đang lưu hành ít hơn 50% số lượng chứng quyền đã phát hành, tổ chức phát hành phải hủy niêm yết một phần chứng quyền chưa lưu hành tương đương 40% số lượng chứng quyền đã phát hành.

Phát hành chứng quyền không quá 9% lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng

Tổng số lượng chứng khoán cơ sở được quy đổi từ các chứng quyền đã phát hành thuộc tất cả các tổ chức phát hành vượt quá 9% so với tổng số lượng chứng khoán cơ sở tự do chuyển nhượng thì tổ chức phát hành phải hủy niêm yết một phần chứng quyền chưa lưu hành có thời gian còn lại ít hơn 2 tháng tính từ ngày phát sinh tỷ lệ vượt đến ngày đáo hạn theo nguyên tắc: (1) hủy niêm yết 80% số lượng chứng quyền đã phát hành trong trường hợp số lượng chứng quyền đang lưu hành ít hơn 5% số lượng đã phát hành; (2) hủy niêm yết 70% số chứng quyền đã phát hành trong trường hợp số lượng chứng quyền đang lưu hành từ 5% đến 10% số lượng đã phát hành.

Các trường hợp điều chỉnh chứng quyền gồm giá chứng khoán cơ sở bị điều chỉnh do tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở chia cổ tức bằng tiền mặt, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu mới.

Công thức điều chỉnh giá thực hiện và tỷ lệ chuyển đổi khi điều chỉnh chứng quyền như sau:

Giá thực hiện mới = Giá thực hiện cũ x (Giá tham chiếu đã điều chỉnh của tài sản cở sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền/ Giá tham chiếu chưa điều chỉnh của tài sản cở sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền)

Tỷ lệ chuyển đổi mới = Tỷ lệ chuyển đổi cũ x (Giá tham chiếu đã điều chỉnh của tài sản cở sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền/ Giá tham chiếu chưa điều chỉnh của tài sản cở sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền)

Chứng quyền bị hủy niêm yết toàn bộ khi đã đáo hạn, kể cả trường hợp bị tạm ngừng giao dịch đến thời gian đáo hạn; tổ chức phát hành đình chỉ, tạm ngừng hoạt động, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản hoặc bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động; chứng khoán cơ sở bị hủy niêm yết; tổ chức phát hành hủy niêm yết tự nguyện toàn bộ chứng quyền chưa lưu hành sau ngày niêm yết tối thiểu là 1 tháng trong trường hợp tổ chức phát hành đã sở hữu toàn bộ số chứng quyền đã phát hành; tổ chức phát hành chứng quyền vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ tạo lập thị trường dẫn đến bị chấm dứt hoạt động tạo lập thị trường hoặc vi phạm nghĩa vụ trong hoạt động phòng ngừa rủi ro theo quy định tại Quy chế Hoạt động tạo lập thị trường và phòng ngừa rủi ro của tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm tại SGDCK và SGDCK thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Giá thanh toán chứng quyền là bình quân giá đóng cửa của chứng khoán cơ sở trong 5 ngày giao dịch liền trước.

Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) thực hiện tính toán và công bố giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền. Đối với chứng quyền dựa trên chứng khoán cơ sở là cổ phiếu và thực hiện theo kiểu châu Âu, giá thanh toán chứng quyền khi thực hiện quyền là bình quân giá đóng cửa của chứng khoán cơ sở trong 5 ngày giao dịch liền trước ngày đáo hạn, không bao gồm ngày đáo hạn.

Với người sở hữu chứng quyền từ ngày hủy niêm yết có hiệu lực trong trường hợp hủy niêm yết trước khi đáo hạn, giá thanh toán chứng quyền được xác định theo Phụ lục 01 Quy chế UBCKNN hoặc các công thức định giá khác và phải được tổ chức phát hành quy định tại bản cáo bạch. Trong vòng 24 giờ kể từ ngày có quyết định hủy niêm yết chứng quyền, tổ chức phát hành phải công bố cách thức xác định giá thanh toán chứng quyền cho người sở hữu chứng quyền từ ngày hủy niêm yết có hiệu lực, bao gồm các căn cứ xác định các thông số tính toán giá thanh toán.

Cách thức xác định giá thanh toán của tổ chức phát hành phải đảm bảo tính hợp lý và phù hợp theo thông tin đã trình bày tại bản cáo bạch. SGDCK có thể yêu cầu tổ chức phát hành giải trình và điều chỉnh các thông số tính toán giá thanh toán nếu xét thấy các thông số đó được đưa ra chưa hợp lý.

Trong trường hợp hủy niêm yết, giá mua lại chứng quyền trước ngày hủy niêm yết có hiệu lực là mức giá thị trường và phải tuân thủ theo các quy định về tạo lập thị trường của SGDCK.

Trách nhiệm công bố thông tin

Tổ chức phát hành thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc tháng về giao dịch tự doanh đối với chứng khoán cơ sở, vị thế mở và giá trị hiện tại của tất cả các chứng quyền.

Đồng thời, tổ chức phát hành thực hiện công bố thông tin trong thời hạn 24h, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện như Nghị quyết/Quyết định/Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng quyền; Nghị quyết/Quyết định về những thay đổi của hoạt động quản trị rủi ro liên quan đến chứng quyền; các sự kiện khác có ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người sở hữu chứng quyền; khi không thể thực hiện hoạt động tạo lập thị trường vì những lý do bất khả kháng.

Người nội bộ của tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở và người có liên quan của đối tượng này khi tham gia giao dịch chứng quyền dựa trên chứng khoán cơ sở thực hiện báo cáo và công bố thông tin. Trước ngày thực hiện giao dịch chứng quyền dựa trên chứng khoán cơ sở tối thiểu là 3 ngày làm việc, người nội bộ của tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở và người có liên quan của đối tượng này thực hiện báo cáo, công bố thông tin và chỉ được bắt đầu tiến hành phiên giao dịch đầu tiên sau 24 giờ kể từ khi có công bố thông tin từ SGDCK.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch chứng quyền dựa trên chứng khoán cơ sở (trường hợp giao dịch kết thúc trước thời hạn đăng ký) hoặc kết thúc thời hạn đăng ký giao dịch, người nội bộ của tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở và người có liên quan của đối tượng này thực hiện báo cáo, công bố thông tin. SGDCK sẽ thực hiện điều chỉnh thời gian dự kiến giao dịch tại thông báo giao dịch chứng quyền cho phù hợp với quy định hiện hành. Các đối tượng này có trách nhiệm theo dõi website của SGDCK và thực hiện giao dịch theo đúng thời gian quy định.

Trường hợp ngày giao dịch trùng với ngày kết thúc thời hạn đăng ký thực hiện giao dịch, người nội bộ của tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở và người có liên quan của đối tượng này thực hiện công bố thông tin trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất giao dịch (kể cả trường hợp giao dịch không hết khối lượng đăng ký).

Trường hợp công ty chứng khoán là người có liên quan của người nội bộ tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở, khi thực hiện sửa lỗi giao dịch chứng quyền, công ty thực hiện báo cáo, SGDCK, tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm hoàn thành giao dịch sửa lỗi (ngày hoàn tất giao dịch chứng khoán).

Theo dự kiến sản phẩm Chứng quyền có bảo đảm (Covered warrant – CW) sẽ chính thức được triển khai trên Sở GDCK TP HCM (HOSE) vào cuối tháng 3/2018. Có thể nói CW vừa là sản phẩm đầu tư, vừa là công cụ quản lý rủi ro với chi phí hiệu quả. Sản phẩm này có cách thức giao dịch giống như cổ phiếu và không bị hạn chế bởi tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài nên hứa hẹn sẽ đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư.

Nguồn HSX, NDH

Để Mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh và Hướng dẫn chi tiết cách đầu tư Hơp đồng tương lai (Future) và Chứng quyền có bảo đảm (CW), Quý nhà đầu tư vui lòng liên hệ:

Vũ Thành Công

Call: 0982120353, Viber, Zalo  l  Skype: mr.success8x

Email: congvt@ssi.com.vn

72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp HCM

2 thoughts on “Quy chế niêm yết và công bố thông tin đối với chứng quyền có đảm bảo: Giá chào bán, Tỷ lệ chuyển đổi, Qui trình niêm yết, Giá thanh toán

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.